Базові джерела

 • Гроші та кредит: навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Бондарчук; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. 213 с.
 • Гроші та кредит: практикум: навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина; Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів: Брагинець О. В. [вид.], 2017. 273 с.
 • Фінанси, гроші та кредит: навч. посіб. / Н. О. Шпак, Н. Б. Ярошевич, О. Я. Побурко; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2018. 415 с.
 • Гроші та кредит: теорія і практика (у схемах і таблицях): навч. посіб. / О. В. Шишкіна, М. В. Дубина; Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів: Брагинець О. В. [вид.], 2018. 570 с.
 • Гроші та кредит: навч.-метод. посіб. / І. О. Чкан; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. Мелітополь: Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2018. 169 с.
 • Гроші та кредит: підручник / [О. В. Дзюблюк та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Олександра Валерійовича Дзюблюка; Тернопіл. нац. екон. ун-т, Каф. банк. справи. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 891 с.
 • Гроші та кредит: навч. посіб. для підгот. здобувачів вищ. освіти за спец. 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / [І. Л. Шевчук та ін.]; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. Харків: Вид-во Іванченка І. С., 2018. Ч. 1: Гроші. 2018. 270 с.
 • Гроші та кредит: навч. посіб. / [І. М. Крекотень, Ю. С. Худолій, О. С. Максименко]. Полтава: Пусан А. Ф., 2018. 113 с.
 • Гроші і кредит: навч. посіб. / П. І. Коренюк, Л. В. Коренюк, О. Т. Левандівський; Дніпров. держ. техн. ун-т, Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Кам'янське: ДДТУ, 2019. 401 с.

Допоміжні джерела

 • Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000. Відомості ВР України. 2001. № 5-6. С. 30.
 • Про затвердження Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Постанова Правлiння НБУ № 148 від 29.12.2017.
 • Про затвердження Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України: Постанова Правлiння НБУ № 134 від 03.12.2018.
 • Про Національний банк України: Закон України № 679-XIV від 20.05.1999. Відомості ВР України. 1999. № 29. С. 238.
 • Про платiжнi системи та переказ коштів в Українi. Закон України № 2346-ІІІ від 05.04.2001. Відомості ВР України. 2001. № 29. С. 137.