Предмет, мета, завдання курсу "Фінанси підприємств". Компетентності

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є економічні, організаційні та правові аспекти фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу професійних дисциплін для підготовки студентів економічних спеціальностей, потребує попереднього вивчення вступу до спеціальності, політичної економії, економіки підприємств, менеджменту тощо.

Ключові слова: кошти, розрахунки, фінанси підприємств, фінансове планування, фінансовий стан.

Мета вивчення навчальної дисципліни – поглиблення системи знань з теорії та практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, фінансової санації підприємств.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути такі фахові компетентності:

  • здатність до розуміння загальних теоретичних основ механізму формування фінансових ресурсів підприємства, порядку їх використання та планування надходжень;
  • здатність до розуміння механізму організації грошових розрахунків, оподаткування, кредитування підприємств;
  • здатність до застосування методики проведення аналізу фінансового стану підприємства та розуміння умов виконання аналітичних розрахунків.

Програмні результати навчання:

  • володіння навичками практичної роботи з формами безготівкових розрахунків, а також показниками фінансової звітності підприємства, основними методами якісного та кількісного їх аналізу;
  • володіння навичками виконання необхідних розрахунків, пояснення отриманих результатів коефіцієнтного аналізу показників оборотності обігового капіталу, ліквідності і платоспроможності, рентабельності.

Завдання курсу – вивчення сутності фінансових ресурсів і джерел їх формування; організації фінансової діяльності підприємств; поглиблення навиків проведення фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування і прогнозування; визначення фінансового стану.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: сутність і основи організації фінансів підприємств, організацію грошових розрахунків підприємств, процеси формування і використання прибутку, оподаткування і кредитування підприємств, поняття та структуру обігових коштів, систему показників оцінювання фінансового стану та фінансового планування на підприємствах;
  • вміти: організувати ефективне використання фінансових ресурсів підприємств, оформити документацію з безготівкових та готівкових розрахунків, планувати прибуток, визначати складові цін на промислову продукцію, визначати потребу в оборотних коштах, оцінювати їх стан та розміщення, здійснити комплексну оцінку фінансового стану підприємства.

Студент повинен мати навички управління фінансовими ресурсами підприємств, організації платежів та розрахунків, узагальнення результатів аналізу фінансового стану підприємства у вигляді висновків.