Предмет, мета, завдання курсу "Фінанси". Компетентності

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу професійних дисциплін для підготовки студентів економічних спеціальностей, потребує попереднього вивчення вступу до спеціальності, політичної економії, економіки підприємства тощо.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» є діяльність держави, підприємницьких структур, організацій та окремих громадян, що пов’язана зі створенням і використанням фондів фінансових ресурсів.

Ключові слова: фінанси, фінансова політика, фінансова система, фінансові ресурси, фонди грошових коштів.

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і макрорівнях.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути такі фахові компетентності:

  • здатність до розуміння загальних теоретичних засад фінансів, їх сутності, функцій і ролі як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансових моделей, фінансової політики та фінансового механізму;
  • здатність до виявлення внутрішнього змісту й організаційної структури фінансової системи та її складових – сфер і ланок фінансових відносин, фінансових органів та інституцій;
  • здатність до розуміння схем організації фінансової діяльності на кожному рівні економічної системи та грошових потоків суб’єктів фінансових відносин.

Програмні результати навчання:

  • володіння понятійно-категоріальним апаратом дисципліни;
  • засвоєння сутності фінансових відносин, їх форм та впливу на соціально-економічний розвиток країни в цілому, добробут її громадян та фінансовий стан підприємств;
  • здатність аналізувати фінансові суперечності, що виникають у суспільстві, та вирішувати їх.

Завдання курсу – вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в економічній системі, основ фінансової політики держави і механізму реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: предмет фінансової науки, суть і функції фінансів, структуру фінансової системи, сутність та типи фінансової політики держави, сутність фінансів суб’єктів господарювання, поняття податків та зборів, бюджету та бюджетної системи, державного кредиту і державного боргу, сутність місцевих фінансів, спеціальних цільових фондів держави, поняття страхового та фінансового ринків, їх сегменти, сутність міжнародних фінансів та типи міжнародних економічних відносин;
  • вміти: характеризувати сфери та ланки фінансової системи, розрізняти типи фінансової політики, класифікувати грошові фонди та фінансові ресурси підприємств, характеризувати роль бюджету у фінансовій системі, визначати роль державного кредиту у формуванні бюджету, ідентифікувати податки і збори за рівнями фінансової системи, оцінювати значення місцевих фінансів у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань, визначати джерела надходжень та напрями видатків державних цільових фондів, класифікувати страхові послуги, сегментувати фінансовий ринок, визначати призначення ланок та грошових потоків міжнародних фінансів.

Студент повинен мати навички визначення впливу фінансів на суспільне виробництво та висловлення пропозицій до удосконалення фінансової політики держави відповідно до чинного фінансового законодавства.