Базові джерела

 • Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VI вiд 08.07.2010.
 • Господарський кодекс України. Закон України № 436-ІV вiд 16.01.2003.
 • Кремень О. І. Фінанси: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 416 с.
 • Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI вiд 02.12.2010.
 • Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000.
 • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Закон України № 448/96-ВР від 30.10.1996.
 • Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. Закон України № 3480-ІV від 23.02.2006.
 • Черкасова С.В. Фінансовий ринок: Навч. посібник. К.: «Кондор». 2018. 336 с.

Допоміжні джерела

 • Про заставу. Закон України № 2654 Х-ІІ від 02.10.1992.
 • Про інститути спільного інвестування. Закон України № 5080-17 від 05.07.2012.
 • Про кредитні спілки. Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001.
 • Про Національний банк України. Закон України № 679-XIV від 20.05.1999.