Базові джерела

 • Бюджетний кодекс України: Закон України № 2456-VI вiд 08.07.2010. Відомості ВР України. 2010. № 50-51. С. 572.
 • Господарський кодекс України: Закон України № 436-ІV вiд 16.01.2003. Відомості ВР України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. С. 144.
 • Кремень О. І. Фінанси: навч. посіб. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 416 с.
 • Кузнецова С.А. Банківські операції: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 400 с.
 • Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI вiд 02.12.2010. Відомості ВР України. 2011. № 13-14, № 15-16, № 17. С. 112.
 • Про банки і банківську діяльність: Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000. Відомості ВР України. 2001. № 5-6. С. 30.
 • Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України № 448/96-ВР від 30.10.1996. Відомості ВР України. 1996. № 51. С. 292.
 • Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-ІV від 23.02.2006. Відомості ВР України. 2006. № 31. С. 268.
 • Черкасова С.В. Фінансовий ринок: Навч. посібник. К.: «Кондор». 2018. 336 с.

Допоміжні джерела

 • Вовчак О. Д. Гроші та кредит: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 424 с.
 • Про заставу: Закон України № 2654 Х-ІІ від 02.10.1992. Відомості ВР України. 1992. № 47. С. 642.
 • Про інститути спільного інвестування: Закон України № 5080-17 від 05.07.2012. Відомості ВР України. 2013. № 29. С. 337.
 • Про кредитні спілки: Закон України № 2908-ІІІ від 20.12.2001. Відомості ВР України. 2002. № 15. С. 101.
 • Про Національний банк України: Закон України № 679-XIV від 20.05.1999. Відомості ВР України. 1999. № 29. С. 238.