Предмет, мета, завдання курсу "Банківські операції". Компетентності

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Банківські операції» є діяльність комерційних банків, пов'язана із здійсненням операцій та наданням послуг юридичним і фізичним особам.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу професійних дисциплін для підготовки студентів економічних спеціальностей, потребує попереднього вивчення вступу до спеціальності, політичної економії, фінансів тощо.

Ключові слова: банківські операції, банк, вексель, кредит, розрахунки.

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути такі фахові компетентності:

  • здатність до розуміння теоретичних та практичних основ становлення і розвитку сучасної банківської системи України;
  • здатність до розуміння сутності та володіння методикою здійснення банківських операцій, пов’язаних з формуванням ресурсів, організацією розрахунків і обслуговуванням платіжного обороту клієнтів, кредитуванням, емісією та розміщенням цінних паперів, вексельним обігом, купівлею і продажем іноземної валюти, нетрадиційними банківськими послугами.

Програмні результати навчання:

  • здатність до володіння навичками практичної роботи із зразками документів, що використовуються при оформленні банківських операцій;
  • здатність до здійснення основних напрямів банківських операцій;
  • здатність до володіння виконанням розрахунків, пов’язаних із здійсненням банківських операцій;
  • здатність до пояснення отриманих результатів.

Завдання курсу – вивчення методів проведення банківських операцій та надання банківських послуг.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: види банків і порядок їх створення в Україні; особливості організації діяльності комерційних банків; сутність і технологію здійснення операцій з формування ресурсів комерційних банків, з обслуговування платіжного обороту, операцій з готівкою, з пластиковими картками, кредитних операцій, операцій з надання і погашення кредитів, інвестиційних операцій, операцій з цінними паперами, з векселями, з іноземною валютою, операцій з надання банківських послуг, а також сутність і технологію здійснення операцій із забезпечення фінансової стійкості банку;
  • вміти: класифікувати банківські операції і послуги; складати банківську документацію, зокрема баланс банку; здiйснювати строкові депозитні операції та оформляти вклади (депозити) до запитання; видавати вклад пiсля смертi вкладника; обслуговувати рахунки неповнолiтнiх, а також рахунки клiєнтiв, визнаних недiєздатними; оформляти безготівкові розрахунки, проводити розрахункові операції; оформляти касові операції; видавати та обслуговувати платіжні картки; організовувати банківське кредитування; управляти кредитним ризиком; визначати плату за кредит; оцінювати кредитоспроможність позичальника; оцінювати інвестиційні проєкти; здійснювати валютні операції; надавати банківські послуги; забезпечувати фінансову стійкість банку.

Студент повинен мати навички виконання конкретних операцій банківської діяльності.