Предмет, мета, завдання курсу "Гроші та кредит". Компетентності

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Гроші та кредит» є детальна характеристика базових категорій теорії грошей та кредиту, яка необхідна для переходу до конкретних проблем розвитку грошово-кредитної системи в сучасних умовах.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна є складовою частиною циклу професійних дисциплін для підготовки студентів економічних спеціальностей, потребує попереднього вивчення вступу до спеціальності, політичної економії, фінансів тощо.

Ключові слова: гроші, кредит, банк, кількісна теорія грошей, грошовий ринок.

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи.

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути такі фахові компетентності:

  • здатність до розуміння теоретичних положень про інструменти і важелі забезпечення сталості грошового обороту, стимулювання ринкових перетворень і економічного зростання;
  • здатність до розуміння основ загальної та кількісної теорії грошей і сучасних проблем регулювання грошово-товарної рівноваги;
  • здатність до розуміння категорій грошового ринку, валютних відносин, сучасної інфляції та шляхів її подолання, а також грошових реформ та етапів творення національної грошової системи України.

Програмні результати навчання:

  • здатність до володіння навичками практичного використання грошово-кредитних інструментів, а також оцінювання й аналізу грошово-кредитної політики, що проводиться в Україні;
  • здатність до розв’язання складних грошово-кредитних проблем підприємств і закладів, виходячи із принципів економічності й ефективності прийнятих рішень.

Завдання курсу – вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в ринковій економіці, закономірностей функціонування грошового ринку та грошової системи, основ побудови банківської системи та операцій банків, закономірностей розвитку і функціонування валютного ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати: сутність і функції грошей; особливості функціонування грошового обороту і грошової маси, що його обслуговує; особливості функціонування грошового ринку; діяльність фінансових посередників на грошовому ринку; сутність грошової системи; сутність інфляції та грошових реформ; особливості функціонування валютного ринку і валютних систем; положення кількісної теорії грошей; види, функції та роль кредиту; необхідність і сутність кредиту; особливості діяльності центральних та комерційних банків;
  • вміти: ідентифікувати функції грошей; визначати форми кредитних грошей; застосовувати у розрахунках кількісні критерії грошового обігу – грошову масу та швидкість обігу грошей; визначати відсоток як ціну грошей; визначати ефективність грошових реформ; розраховувати валютний курс; оцінювати необхідність кредитування; нараховувати позичковий відсоток; фінансового посередництва; розрізняти засоби грошово-кредитної політики НБУ.

Студент повинен мати навички: структурування грошової маси за рівнем ліквідності; визначення вартості грошей; розрахунку рівня інфляції; застосування принципів кредитування; фінансового посередництва.