Базові джерела

 • Кузнецова С. А. Банківські операції: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2017. 400 с.
 • Копилюк О. І., Музичка О. М. Банківські операції. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2019. 500 с.
 • Береславська О. І. Коваленко Ю. М., Ковернінська Ю. В., Онишко С. В. та ін. Фінансовий ринок: підручник. К.: Університет ДФС України. 2018.
 • Пернарівський О. В. [та ін.] Банківська система: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. К.: Університет ДФС України. 2018. 486 c.

Допоміжні джерела

 • Господарський кодекс України: Закон України № 436-ІV вiд 16.01.2003. Відомості ВР України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. С. 112.
 • Iнструкція з бухгалтерського облiку операцiй в iноземнiй валютi та банкiвських металах у банках України. Постанова Правлiння НБУ № 555 вiд 17.11.2004.
 • Iнструкцiя з бухгалтерського облiку операцiй з готiвковими коштами та банкiвськими металами в банках України. Постанова Правлiння НБУ № 495 вiд 20.10.2004.
 • Iнструкцiя про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi. Постанова Правлiння НБУ № 22 від 21.01.2004.
 • Iнструкцiя про ведення касових операцій банками в Україні. Постанова Правлiння НБУ № 103 вiд 25.09.2018.
 • Iнструкцiя про мiжбанкiвський переказ коштів в Українi в нацiональнiй валютi. Постанова Правлiння НБУ № 320 від 16.08.2006.
 • Iнструкцiя про порядок виконання операцiй з дорогоцiнними металами, що скуповуються у населення у виробах i брухтi. Постанова Правлiння НБУ № 52 від 28.12.2005.
 • Iнструкцiя про порядок вiдкриття, використання i закриття рахункiв у нацiональнiй та iноземних валютах. Постанова Правлiння НБУ № 492 вiд 12.11.2003.
 • Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi. Постанова Правлiння НБУ № 368 вiд 28.08.2001.
 • Iнструкцiя про порядок складання i оприлюднення фiнансової звітності банкiв України. Постанова Правлiння НБУ № 374 вiд 24.10.2011.
 • Класифікатор іноземних валют. Постанова Правлiння НБУ № 34 вiд 04.02.1998.
 • План рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України та Інструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України. Постанова Правлiння НБУ № 89 вiд 11.09.2017.
 • Положення про валютний нагляд. Постанова Правлiння НБУ № 13 вiд 03.01.2019.
 • Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi. Постанова Правлiння НБУ № 148 від 29.12.2017.
 • Положення про електронні гроші в Україні. Постанова Правління НБУ № 481 від 04.11.2010.
 • Положення про ліцензування банків. Постанова Правління НБУ № 149 від 22.12.2018.
 • Положення про органiзацiю бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операцiйної діяльності в банках України. Постанова Правлiння НБУ № 75 вiд 04.07.2018.
 • Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів. Постанова Правління НБУ № 216 від 28.07.2008.
 • Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами. Постанова Правління НБУ № 514 від 03.12.2003.
 • Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах. Постанова Правління НБУ № 639 від 15.12.2004.
 • Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України. Постанова Правління НБУ № 508 від 16.12.2002.
 • Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцiй з юридичними i фiзичними особами. Постанова Правлiння НБУ № 516 вiд 03.12.2003.
 • Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Постанова Правління НБУ № 520 від 29.12.2000.
 • Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000. Відомості ВР України. 2001. № 5-6. С. 30.
 • Про валюту і валютні операції. Закон України № 2473-VIII вiд 21.06.2018. Відомості ВР України. 1994. № 40. С. 364.
 • Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi. Закон України № 448/96-ВР вiд 30.10.1996. Відомості ВР України. 1996. № 51. С. 292.
 • Про заставу. Закон України № 2654-XII вiд 02.10.1992. Відомості ВР України. 1992. № 47. С. 642.
 • Про здійснення операцій з електронними платіжними засобами. Постанова Правлiння НБУ № 705 вiд 05.11.2014.
 • Про НБУ. Закон України № 679-XIV від 20.05.1999. Відомості ВР України. 1999. № 29. С. 238.
 • Про платiжнi системи та переказ коштів в Українi. Закон України № 2346-ІІІ від 05.04.2001. Відомості ВР України. 2001. № 29. С. 137.
 • Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб. Закон України № 4452-VI від 23.02.2012. Відомості ВР України. 2012. № 50. С. 564.
 • Про фiнансовий лізинг. Закон України № 723/97-ВР вiд 16.12.1997. Відомості ВР України. 1998. № 16. С. 68.
 • Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України № 3480-ІV від 23.02.2006. Відомості ВР України. 2006. № 31. С. 268.